Other Faculty

NON TEACHING STAFF

SR.NO

FULL NAME

EDUCATIONAL

     
1
2
4 Mis. Savita Prashant Shirgannavar M.A.
5
6
7 Mrs. Savita Ravindra B.com
8 Mr.Atul Vilas Shinde B.Sc
9 Mr. Dhiraj Gajanan Patil 10th
10 Mr. Sandip Dattu Dhaygude 10th
11 Mr.Anand Yuvraj Sonawane H.S.C(Science)
12
13
14
15
16
17